Nel Salento / Campeggi

_________________________________________________

G A L L I P O L I 

 

 

CAMPING RESORT

 

BAIA DI GALLIPOLI

  

Litoranea per S.M. di Leuca, S.P. 215 Km 0,100

 

Tel +39 0833/273210 Fax +39 0833/275405

  

_________________________________________________

M E L E N D U G N O - Torre Dell'Orso / Sant'Andrea 

_________________________________________________

O T R A N T O

_________________________________________________

P O R T O   C E S A R E O   -   T OR R E   L A P I L L O   -   S A N T '   I S I D O R O

_________________________________________________

S A N T A  M A R I A   D I   L E U C A